.: انـدیـشـهـ‌ امـ حـیـرآنـ شـدهـ در مـسـلـخـ شـکـآکـ ذهـنـ :.